Dopheide, natte heide gebied Dwigelderveld.

De Dwingelose hei is een heel groot nat heide gebied. We vinden hier naast grote oppervlakte pijpenstrootje ook nog gedeeltes met natte heide met verschillende begrazingsgraden. Praktisch onbegraasde of met heel lage begrazingsdruk. Een paar stukken die relatief intensief worden beweidt met schapen. Ook is er in het begraasde gedeelte diverse grote stukken waar de verrijkte bovenlaag afgegraven is (meest langs de fietsdaden). Op een vochtig nat gedeelte met een jonge vegetatie groeit er naast dopheide ook trekrus, zonnedauw en moeras wolfsklauw en een bekermos (herkennen van mos is een specialisme). Ook zijn er stukken die machinaal zijn beheerd, maaien en plaggen. Het gras bestaat hoofdzakelijk uit pijpenstrootje, ook veel zaailingen hiervan in de begraasde heidestukken. Berk en grove den zijn de boomvormers. Op een paar droge stukken komt ook struikheide op naast de dopheide, gecombineerde heidevegetaties met dop en struikheide zijn geen uitzondering. Heide vegetaties zijn niet erg soorten rijk, als je alleen de hogere planten in oog schouw neemt, mossen zijn een specialisme wat ik niet beheers. De foto’s zijn veel mooier en duidelijker als U ze even aanklikt.

Een veelbelovend stuk na het afgraven en het aanbrengen van hoogte verschillen. Er is een laagte gemaakt waar een ven kan ontstaan als de grond is dicht geslipt. Aan de rand hiervan groeit deze vegetatie.

Hier is een mooi resultaat bereikt door een combinatie van afgraven van de verrijkte bovenlaag en hierna de natte heide bijhouden met begrazing.

Een wat ouder gedeelte wat door de schapen wordt begraasd.

Grote vlakte met machinale bewerking van plaggen en maaien in het verleden

David plassen, pas afgegraven maar worden geplaagd met veel zaailingen van berk en grove den.

Gedeelte met weinig begrazing.

Advertenties
%d bloggers liken dit: